6th Kyu Syllabus

Minimum 3 months

Tachi Waza

Tae no Henko
Ai Hanmi Katate Dori Ikkyo (Omote & Ura)
Ai Hanmi Katate Dori Sankyo
Ai Hanmi Katate Dori Irimi Nage (Omote & Ura)
Ai Hanmi Katate Dori Kote Gaeshi
Ai Hanmi Katate Dori Shiho Nage (Omote & Ura)
Ai Hanmi Katate Dori Uchi Kaiten Nage
Shomen Irimi Nage
Jo suburi 1-5
Knee Walking
Basic Ukemi

 

5th Kyu Syllabus

Minimum 3 months

Tachi Waza 

Tae no Henko
Gyaku hanmi Katate Dori Ikkyo (Omote & Ura)
Gyaku hanmi Katate Dori Shihonage (Omote & Ura)
Gyaku hanmi Katate Dori Tenchi Nage
Gyaku hanmi Katate Dori Kokyu nage
Gyaku hanmi Kata Dori Nikkyo (Omote & Ura)
Shomen Ikkyo (Omote & Ura)
Shomen Kote Gaeshi
Chudantsuki Kote Gaeshi (Omote & Ura)
Knee Walking (With Bokken)
Jo suburi 5-10
Ukemi

 

4th Kyu Syllabus
Minimum 6 months

Tachi Waza


Ryote Dori Ikkyo (Omote & Ura)
Ryote Dori Nikkyo (Omote & Ura)
Ryote Dori Shihonage (Omote & Ura)
Ryote Dori Tenchi Nage
Ryote Dori Ude Kimi Nage
Ryote Dori Kote Gaeshi Ukemi 

Shomen Sankyo (Omote & Ura)
Shomen Uchi Kaiten Sankyo
Yokomen Shihonage (Omote & Ura)
Yokomen Irimi Nage (Omote & Ura)
Yokomen Tenchi Nage
Yokomen Kote Gaeshi
Yokomen Ude Kime Nage
Jodantuski Ikkyo (Omote & Ura)

Bokken suburi 1-3

Suwari Waza

Kata Dori Nikkyo (Omote & Ura)
Ryote Dori Kokyuho

 

3rd Kyu Syllabus
Minimum 6 months

Tachi Waza

Katate Dori Sankyo (Omote & Ura)
Katate Dori Yonkyo (Omote & Ura)
Katate Dori Uchi Kaiten Nage
Ryote Dori Ikkyo (Omote & Ura)
Ryote Dori Nikkyo (Omote & Ura)
Ryote Dori Irimi Nage
Shomen Yonkyo (Omote & Ura)
Shomen Gokyo
Yokomen Ikkyo (Omote & Ura)
Yokomen Uchi Kaiten Sankyo
Chudantuski Uchi Soto Kaiten Nage
Jodantuski Shihonage
Jodantuski Kote Gaeshi

Bokken suburi 3-7

Ushiro Waza

Ryote Dori Ikkyo (Omote & Ura)
Ryote Dori Shihonage
Ryote Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Hiji Kimi Osae
Ryote Dori Irimi Nage

Suwari Waza

Katate Dori Nikkyo (Omote & Ura)
Kata Dori Sankyo (Omote & Ura)
Shomen Iriminage
Shomen Kote Gaeshi
Shomen Uchi Sankyo (Omote & Ura)

Jiyu Waza

 

2nd Kyu Syllabus
Minimum 12 Months

Tachi Waza

Yokomen Nikkyo (Omote & Ura)
Yokomen Sankyo (Omote & Ura)
Yokomen Yonkyo (Omote & Ura)
Yokomen Gokyo
Yokomen Koshi Nage
Kata Dori Menuchi Shihonage
Kata Dori Menuchi Kote Gaeshi
Kata Dori Menuchi Irmimi Nage
Kata Dori Menuchi Koshi Nage
Kata Dori Menuchi Ikkyo (Omote & Ura)
Muna Dori Ikkyo (Omote & Ura)
Muna Dori Shihonage
Muna Dori Uchi Kaiten Sankyo (Omote & Ura)
Jodan Tsuki Nikkyo (Omote & Ura)
Jodan Tsuki Sankyo (Omote & Ura)
Mae Geri Iriminage
13 jo kata

Ushiro Waza

Kata Dori Ikkyo
Kata Dori Kote Gaeshi Ryo
Katate Dori Kubishime Ikkyo
Ryo Kata Dori Nikkyo
Ryo Kata Dori Sankyo
Ryo Kata Dori Kote Gaeshi
Ryo Hiji Dori Kote Gaeshi
Ryo Hiji Dori Iriminage
Eri Dori Ikkyo

Suwari Waza

Ryo Kata Dori Ikkyo (Omote & Ura)
Shomen Uchi Yonkyo (Omote & Ura)
Shomen Uchi Soto Kaiten Nage
Chudan Tsuki Kote Gaeshi
Jodan Tsuki Ikkyo (Omote & Ura)

Jiyu Waza 


1st Kyu Syllabus
Minimum 12 Months

Tachi Waza

Shomen Jiyu Waza
Yokomen Jiyu Waza
Chudantsuki Jiyu Waza
Jodantsuki Yonkyo (Omote & Ura)
Jodantsuki Koshi Nage
Jodantsuki Iriminage
Jodantsuki Shihonage
Jodantsuki Soto Kaiten Nage
Jodantsuki Ushiro Kiri Otoshi
Muna Dori Menuchi Ikkyo (Omote & Ura)
Muna Dori Menuchi Nikkyo (Omote & Ura)
Muna Dori Menuchi Sankyo (Omote & Ura)
Muna Dori Menuchi Koshi Nage
31 jo kata

Ushiro Waza

Ryote Dori Yonkyo (Omote & Ura)
Ryote Dori Kokyu Nage
Ryote Dori Koshi Nage
Katate Dori Kubishimi Nikkyo
Katate Dori Kubishimi Sankyo
Eri Dori Nikkyo (Omote & Ura)
Eri Dori Sankyo (Omote & Ura)
Eri Dori Irimi Nage

Hanmi Handachi

Katate Dori Shihonage (Omote & Ura)
Katate Dori Uchi Kaiten Nage
Katate Dori Ikkyo (Omote & Ura)
Ryote Dori Shihonage

Suwari Waza

Shomen Jiyu Waza
Ryo Kata Dori Sankyo (Omote & Ura)
Ryo Kata Dori Yonkyo (Omote & Ura)
Kata Dori Men Uchi Iriminage
Kata Dori Men Uchi Kokynage

Jiyu Waza

Randori

Shodan
Requirements Minimum 12 Months

Tai Jutsu

Katame Waza – Immobilization Techniques

Ikkyo
Nikkyo
Sankyo
Yonkyo
Gokyo
Kata gatme
Hji Osae

Nage Waza – Throwing Techniques

Irimi nage – Variations
Shiho Nage
Tenchi Nage
Kota Gaeshi
Kaiten Nage
Kokyu Nage
Sumi Otoshi
Koshi Nage
Hiji Kokynage
Jiju Nage

Demonstration of Positive posture,
Tae no Henko & Tae no Henko ki no negare
All Attacks taken Tachi Waza, Hanmi Hanachi & Suwari Waza

Attacks
Tsuki – Chudan & Jodan
Katate Tori
Ryote Dori
Mune Dori
Shomen
Yokomen
Yokomen Hantai
Ushiro Ryo Katate Dori
Ushiro Ryo Hiji Dori
Ushiro Kubishimi
Ushiro Eri Dori

All Attacks to be taken at Kihon level and Ki no nagari

Jiyu Waza
One person Free style

Randori
3 Person Attack